24-25 października dni otwarte Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

by Grzegorz Ławniczek

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie zaprasza na dni otwarte, podczas których będzie można zwiedzić ośrodek, wziąć udział w zajęciach otwartych oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami.

Centrum jest ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie od 1994 roku. Oferuje wieloprofilową terapię dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (w tym ze sprzężeniami), a także dzieciom i młodzieży z mikrodeficytami i problemami rozwojowymi.

Centrum pomocą obejmuje również rodziców, dając im wsparcie oraz możliwość skorzystania z konsultacji, porad, a także instruktażu ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

W ramach Centrum działają:

 • DOM DZIENNEGO POBYTU IM. MISIA I MARGOLCI
 • OŚRODEK REHABILITACJI USPRAWNIAJĄCEJ
 • OŚRODEK KONSULTACJI I PORADNICTWA
 • KLUB DZIECKA I RODZICA “SŁONECZKO”

Dni otwarte Centrum odbędą się 24 i 25 października w godzinach 10.00 -17.00, w siedzibie Centrum przy ul. Jasnogórskiej 34/36.
W tym czasie będzie można zwiedzić ośrodek, porozmawiać z kadrą, czy zakwalifikować dziecko do udziału w zajęciach indywidualnych lub grupowych, a także wziąć udział w zajęciach otwartych, podczas których prezentowane będą nowoczesne metody terapeutyczne stosowane w Centrum.

Zachęcamy także do skorzystania podczas dni otwartych z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: logopedą, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą, psychologiem. Wymagane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie się na konkretny dzień i godzinę.

Plan Dni Otwartych:

 • ZWIEDZANIE OŚRODKA – 25.10.2023 r., w godzinach: 9.30 – 11.30
 • ZAJĘCIA OTWARTE:
  wtorek 24.10.2023 r.
  w godzinach:  10.00 – 11.00 – EEG Biofeedback
  w godzinach: 11.00- 12.00 – Integracja Sensoryczna
  środa 25.10.2023 r.
  w godzinach: 9.30 – 10.30 – metoda Affolter
  w godzinach 10.30 – 11.30 – DUNAG 02
 • Konsultacje ze specjalistami – organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny w celu ustalenia konkretnej godziny konsultacji
  (tel. 34 3615943)

dni otwarte centrum

CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE

jest ośrodkem wsparcia działającym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie od 1994 roku. Tworzy go szeroka grupa specjalistów, w skład której wchodzą:

lekarz, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholog oraz oligofrenopedagodzy. Kompetencje naszej kadry umożliwiają korzystanie z wieloprofilowej terapii dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i inteletualną (w tym ze sprzężeniami) oraz mikrodeficytami i problemami rozwojowymi.

Otaczamy opieką:

 • dzieci, które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku;
 • dzieci wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka,
 • wcześniaki, dzieci po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z niskim wynikiem Apgar;
 • dzieci z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);
 • dzieci z porażeniem nerwów obwodowych (np porażenie splotu ramiennego);
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • dzieci z zespołami genetycznymi;
 • dzieci z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS – płodowym zespolem alkoholowym;
 • dzieci z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);
 • dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o nieustalonej etiologii (np. w trakcie diagnozy);

Swoją pomocą obejmujemy również rodziców, dając im wsparcie oraz możliwość skorzystania z konsultacji, porad, a także skorzystania z instruktażu ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

 

W ramach struktury „Centrum” działają:

DOM DZIENNEGO POBYTU IM. MISIA I MARGOLCI

przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (w tym ze sprzężeniami) w wieku od 2 roku życia.

Uczestnicy mają zapewnione różnorodne specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne zarówno grupowe jak i indywidualne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka (oligofrenopedagogów, logopedów, oraz fizjoterapeutów). Funkcje opiekuńczo-wychowawcze pełnią również opiekunowie medyczni.

W Domu Dziennego Pobytu zapewniamy gorący posiłek uwzględniający dietę wychowanka. Zajęcia prowadzone są przez cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 16.00. Organizowane są również imprezy kulturalne, edukacyjne i integracyjne.

 

OŚRODEK REHABILITACJI USPRAWNIAJĄCEJ

zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze (indywidualną rehabilitację) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, w tym także m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomym, niedosłyszącym, w wieku 0 – 18 lat – na podstawie zaleceń lekarza „Centrum”. Usługi prowadzone są przez cały rok w godzinach 8.00 – 19.00. Indywidualne zajęcia trwają 50 minut. Zgodnie z zaleceniami lekarza mogą obejmować: kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. Dzieci do 2 roku życia przyjmowane są bez orzeczenia o niepełnosprawności.

Formalności wymagane przy przyjęciu dziecka do Domu Dziennego Pobytu lub Ośrodka Rehabilitacji Usprawniającej:

1. Kontakt z lekarzem ośrodka w celu zakwalifikowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji (nie jest wymagane skierowanie) oraz z psychologiem przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu.

Wizyty można umawiać telefonicznie pod nr tel. (34) 361 59 43 lub osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 34/36.

2. Złożenie podania do Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. POW 2, z prośbą o przyznanie dziecku specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) lub pobytu dziennego w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (w podaniu należy podać adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek dziecka, diagnozę). Do podania należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

3. Korzystanie ze świadczeń rozpoczyna się z chwilą otrzymania decyzji przyznającej usługi.

 

OŚRODEK KONSULTACJI I PORADNICTWA

Prowadzi nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat (dla dzieci z niepełnosprawnością oraz mikrodeficytami rozwojowymi). Nie jest wymagane orzeczenie o niepełnoprawności.

W ramach pracy ośrodka obejmujemy opieką dzieci:

 • zagrożone niepełnosprawnością,
 • z ogólnymi zaburzeniami ruchowymi,
 • z ogólnymi zaburzeniami psychoruchowymi,
 • z mikrodeficytami rozwoju,
 • z grupy ryzyka.

Oferujemy:

 • wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka, na podstawie której ustalamy odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie;
 • nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój prowadzone przez logopedę, pedagoga, psychologa (po wcześniejszym ustaleniu terminu);
 • instruktaż dla rodziców – uczestnicząc w zajęciach rodzice mogą opanowywać praktyczne umiejętności potrzebne do wspomagania rozwoju dziecka; poznawać zabawy i ćwiczenia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • porady i konsultacje dla rodziców mające na celu dostarczenie rodzicom i opiekunom informacji dotyczących funkcjonowania ich dziecka; dostępnych metod stymulacji rozwoju;

oferty różnych placówek pomocowych i oświatowych. Udzielamy również wsparcia w budowaniu kontaktu i komunikacji z dzieckiem, odpowiedniej organizacji i dostosowania najbliższego otoczenia dziecka, tak by odpowiednio stymulowało jego rozwój.

Zasady przyjęć:

Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach indywidualnych na podstawie konsultacji z logopedą lub pedagogiem lub psychologiem. Na konsultacje indywidualne można umawiać się telefonicznie pod nr tel. 34 361 59 43 lub osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 34/36.

 

KLUB DZIECKA I RODZICA „SŁONECZKO”

wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci oraz integruje ich rodziny poprzez:

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie zabawy przez: oligofrenopedagoga, logopedę i muzykoterapeutę, w małych grupach wiekowo-rozwojowych (3-6 dzieci);
 • tworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, gdzie rodzic może skorzystać z instruktażu i konsultacji ze specjalistami, włączyć się w zajęcia z własnym dzieckiem, zintegrować oraz nawiązać kontakty z innymi rodzinami posiadającymi dzieci ze zbliżonymi problemami.

Zajęcia odbywają się przez cały rok, we wtorki i piątki w godzinach: 16.00- 19.00. Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Klubu udziela jego koordynator pod nr tel. 34 361 59 43 lub osobiście w siedzibie „Centrum” przy ul. Jasnogórskiej 34/36.

Objęcie dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w Centrum, nie wyklucza korzystania z innych ośrodków funkcjonujących w ramach NFZ oraz placówek oświatowych.

Related Posts