Częstochowa zdobyła dotację na usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych przy ulicy Filomatów

by biuro

Częstochowa zdobyła dotację na usunięcie i utylizację odpadów niebezpiecznych bezprawnie składowanych w prywatnych magazynach przy ulicy Filomatów. Dzięki temu w tym roku ma rozpocząć się proces ich wywożenia.

Ponieważ do chwili obecnej nie ustalono jednoznacznie w postępowaniu karnym (prokuratorskim i sądowym) wszystkich osób odpowiedzialnych za tzw. porzucenie odpadów przy ul. Filomatów, to w postępowaniu administracyjnym przed organami odwoławczymi decyzja Prezydenta Miasta nakładająca obowiązek solidarnego usunięcia odpadów na ich posiadaczy, została uchylona do ponownego rozpoznania. Jednocześnie, zgodnie z art. 26a ustawy o odpadach, samorząd został zobowiązany do zastępczego usunięcia tych odpadów po przeprowadzeniu stosownych procedur i przy zapewnieniu montażu finansowego realizacji tego zadania.

Biorąc pod uwagę koszt wywiezienia i utylizacji odpadów – szacowany na 68 mln zł – niezbędne było uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. W przeciwnym razie całkowite koszty zadania, którego realizację przerzucono na samorząd, obciążyłyby dodatkowo budżet miasta, a tym samym społeczność miasta Częstochowy. Tymczasem winę za bezprawne składowanie odpadów w naszym mieście (oraz na terenie innych gmin) ponoszą grupy, których przestępczej działalności nie były w stanie skutecznie przeciwdziałać w swoim czasie służby państwowe.

Na początku września 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił oczekiwany od dłuższego czasu program wspierający możliwość usuwania m.in. przez samorządy porzuconych odpadów  Częstochowa przygotowana do wystąpienia o dotację niezwłocznie złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.7 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi – usuwanie porzuconych odpadów”.

Miasto wnioskowało o maksymalne dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 25 mln złotych, co stanowi 40% przewidywanych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie procedurę opiniowania merytorycznego oraz został zatwierdzony przez Kolegium NFOŚiGW do otrzymania dotacji. Umowa w tej sprawie została właśnie podpisana.
Dodatkowo miasto aplikuje o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości do 15% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania (o co można ubiegać się w przypadku uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu).

Otrzymana dotacja (lub dotacje) nie zapewnia niestety w całości kosztów realizacji zadania. Brak skutecznych działań ze strony organów państwa doprowadził do eskalacji zjawiska przywożenia i podrzucania odpadów niebezpiecznych.
Brak kompleksowego finansowania tego zadania z budżetu centralnego skutkuje tym, iż to mieszkańcy Częstochowy poniosą część kosztów usuwania odpadów zmagazynowanych przez mafię śmieciową. Jednak konsekwentne działania miasta, których prawidłowość potwierdziła m.in. kontrola NIK, doprowadziły ostatecznie do zmniejszenia obciążeń finansowych miasta z tego tytułu i uzyskania szansy na kolejne dotacje. Konsekwencją finansowania całości zadania byłaby oczywiście rezygnacja z realizacji wielu istotnych dla mieszkańców zadań lokalnych.

Proces wywozu odpadów ma rozpocząć się w obecnym roku po rozstrzygnięciu postępowania, w którym wyłoniony zostanie podmiot mający możliwości techniczne i organizacyjne do realizacji tej operacji. Ze względu na ilość odpadów, możliwości techniczne instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jak również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i środowisku,  proces usuwania odpadów z ul. Filomatów został zaplanowany na 4 kolejne lata.    

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie usunięcie z terenu miasta największego skupiska odpadów stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Na podstawie informacji z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. UM Częstochowy

Related Posts