Karty charakterystyki substancji chemicznych – kluczowe Informacje

by Grzegorz Ławniczek

Co to są karty charakterystyki?

Karty charakterystyki substancji chemicznych (SDS – Safety Data Sheets) to dokumenty dostarczające szczegółowych informacji na temat właściwości chemicznych, fizycznych, zagrożeń oraz środków ostrożności związanych z danym materiałem. Są one niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony zdrowia pracowników.

Zawartość karty charakterystyki

Każda karta charakterystyki musi zawierać następujące sekcje:

 1. Identyfikacja substancji/preparatu – nazwa, synonimy, producent, dostawca.
 2. Identyfikacja zagrożeń – klasyfikacja zagrożeń, oznakowanie, zwroty H i P.
 3. Skład/informacja o składnikach – skład chemiczny, numer CAS, EC.
 4. Środki pierwszej pomocy – instrukcje w razie narażenia.
 5. Postępowanie w przypadku pożaru – środki gaśnicze, procedury.
 6. Postępowanie w przypadku uwolnienia – kroki do podjęcia w przypadku wycieku.
 7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie – bezpieczne użycie, warunki przechowywania.
 8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej – limity narażenia, sprzęt ochronny.
 9. Właściwości fizyczne i chemiczne – wygląd, zapach, temperatura wrzenia, gęstość.
 10. Stabilność i reaktywność – warunki do uniknięcia, materiały niezgodne.
 11. Informacje toksykologiczne – skutki zdrowotne, drogi narażenia.
 12. Informacje ekologiczne – skutki dla środowiska, biodegradowalność.
 13. Postępowanie z odpadami – metody unieszkodliwiania, klasyfikacja odpadów.
 14. Informacje o transporcie – numer UN, grupy pakowania, klasy zagrożeń.
 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych – regulacje lokalne i międzynarodowe.
 16. Inne informacje – dodatkowe uwagi, źródła danych.

Rozporządzenia REACH i CLP

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie UE dotyczące chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania. Nakłada obowiązek rejestracji, oceny, zezwalania i ograniczania chemikaliów na firmy produkujące lub importujące substancje chemiczne na rynek europejski.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) to rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin. Jego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Zastosowanie kart charakterystyki

Karty charakterystyki są używane w wielu miejscach pracy, takich jak laboratoria, fabryki, magazyny, oraz w transporcie chemikaliów. Są niezbędnym elementem zarządzania ryzykiem chemicznym, szkolenia pracowników i zgodności z przepisami prawnymi.

Podsumowanie

Karty charakterystyki są kluczowym narzędziem w zarządzaniu bezpieczeństwem chemicznym, dostarczając niezbędnych informacji o właściwościach, zagrożeniach i środkach ostrożności związanych z substancjami chemicznymi. Zgodność z rozporządzeniami REACH i CLP zapewnia, że substancje te są używane bezpiecznie i odpowiedzialnie.

Related Posts