Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy w Polsce w 2024 roku

by Grzegorz Ławniczek

Od początku 2024 roku w Polsce wprowadzono szereg istotnych zmian w Kodeksie Pracy, mających na celu poprawę warunków pracy, zwiększenie ochrony pracowników oraz dostosowanie przepisów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które weszły w życie do dnia 4 lipca 2024 roku.

1. Rozszerzenie katalogu czynników szkodliwych o czynniki reprotoksyczne

Od 29 czerwca 2024 roku wprowadzono nowelizację, która rozszerza katalog czynników szkodliwych o czynniki reprotoksyczne. Są to substancje, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie reprodukcyjne pracowników. Pracodawcy są zobowiązani do:

 • Identyfikacji i oceny ryzyka związanego z występowaniem tych czynników.
 • Wdrażania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz organizacyjnych.
 • Przeprowadzania regularnych szkoleń i informowania pracowników o zagrożeniach.
 • Zapewnienia regularnych badań profilaktycznych dla pracowników narażonych na czynniki reprotoksyczne.

2. Elastyczność czasu pracy

Nowe przepisy wprowadzają większą elastyczność w organizacji czasu pracy, co ma na celu ułatwienie pracownikom godzenia życia zawodowego z prywatnym. Zmiany obejmują:

 • Możliwość wprowadzenia bardziej elastycznych harmonogramów pracy.
 • Ułatwienia w korzystaniu z telepracy i pracy zdalnej.
 • Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca na godziny lub praca projektowa.

3. Ochrona przed dyskryminacją i mobbingiem

Zmienione przepisy zwiększają ochronę pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy. Nowe regulacje nakładają na pracodawców obowiązek:

 • Wprowadzenia i stosowania procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.
 • Prowadzenia szkoleń z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi.
 • Zapewnienia pracownikom dostępu do mechanizmów zgłaszania nadużyć oraz wsparcia w przypadkach wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji.

4. Zmiany w przepisach dotyczących urlopów

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zasadach przyznawania i wykorzystywania urlopów:

 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz ułatwienia w jego podziale między rodziców.
 • Wprowadzenie dodatkowych dni urlopu dla pracowników o długim stażu pracy.
 • Ułatwienia w korzystaniu z urlopów na żądanie, pozwalające na większą elastyczność w ich planowaniu.

5. Wprowadzenie zasad dotyczących pracy zdalnej

Zmiany w Kodeksie Pracy formalizują zasady pracy zdalnej, obejmując:

 • Obowiązek sporządzenia umowy o pracę zdalną, określającej warunki wykonywania obowiązków poza siedzibą pracodawcy.
 • Zapewnienie przez pracodawcę odpowiednich narzędzi i wsparcia technicznego dla pracowników zdalnych.
 • Określenie zasad dotyczących czasu pracy, odpoczynku oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób pracujących zdalnie.

6. Nowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego pracowników

Kodeks Pracy wprowadza także nowe przepisy mające na celu ochronę zdrowia psychicznego pracowników. Pracodawcy są zobowiązani do:

 • Przeprowadzania regularnych ocen ryzyka związanego ze stresem i obciążeniem psychicznym w miejscu pracy.
 • Wdrażania programów wsparcia psychologicznego dla pracowników.
 • Promowania działań mających na celu poprawę dobrostanu psychicznego pracowników, takich jak warsztaty, szkolenia i dostęp do specjalistów.

Podsumowanie

Zmiany w Kodeksie Pracy w Polsce w 2024 roku koncentrują się na zwiększeniu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, elastyczności w organizacji czasu pracy oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi. Wprowadzenie formalnych zasad dotyczących pracy zdalnej oraz ochrony zdrowia psychicznego pracowników stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy. Dzięki tym zmianom pracownicy mogą liczyć na lepsze warunki pracy, większe wsparcie ze strony pracodawców oraz bardziej zrównoważony rozwój zawodowy i osobisty.

Related Posts