ŹRÓDŁA CIEPŁA – OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI

by Grzegorz Ławniczek

Termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw upływa już 30 czerwca. Obowiązek dotyczy posiadaczy domowych, indywidualnych źródeł ciepła (nie dotyczy mieszkań z centralnym ogrzewaniem).  

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

Deklaracje można składać w formie elektronicznej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w formie papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – ul. Śląska 11/13.

Na parterze Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 zostało wydzielone stanowisko, gdzie można uzyskać pomoc przy wypełnianiu deklaracji w formie papierowej.

Jeśli dysponujemy profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym, możemy skorzystać ze strony www.zone.gunb.gov.pl  – wypełniamy i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem.

Możemy poniżej pobrać deklarację, wydrukować ją, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa – lub wysłać na ten adres. Można także po prostu przyjść do Urzędu Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i złożyć na miejscu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw;
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II. Wymagane wnioski:

 • deklaracja dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – budynki i lokale mieszkalne – F-IZ0011
  do pobrania: F-IZ0011.pdf
 • deklaracja dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne – F-IZ0012
  do pobrania: F-IZ0012.pdf

Więcej informacji można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej UM.

Related Posts