Częstochowa i Olsztyn podpisały 14 stycznia list intencyjny w sprawie lepszego skomunikowania miasta i gminy poprzez ścieżkę rowerową. Częstochowa zaprojektuje wkrótce fragment drogi rowerowej w granicach miasta łączący się z istniejącą już ścieżką w gminie Olsztyn. Gmina projektuje odcinek od Odrzykonia do centrum Olsztyna, na który chce zdobyć środki zewnętrzne.  

Częstochowa i Olsztyn wyraziły wolę współpracy na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu poprzez uzupełnienie infrastruktury rowerowej. Miasto podejmie się przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu drogi rowerowej łączącej gminy, co umożliwi lepsze wykorzystania walorów turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej przez częstochowian i wszystkich turystów. W tej chwili rozważane są dwie koncepcje przebiegu brakującego odcinka drogi, która stanowiłaby bezpieczny i wygodny sposób dojazdu rowerem z Częstochowy do granicy gminy Olsztyn.

Strony postanowiły też, że będą wspólnie zabiegać o środki zewnętrzne na rozwój łączącej je infrastruktury rowerowej, a w szczególności na odcinki tworzące kompletne połączenie dróg rowerowych istniejących na terenach obu gmin oraz na odcinek od Odrzykonia do centrum Olsztyna (leżący na terenie gminy Olsztyn). W przypadku zabezpieczenia środków budżetowych przez każdą ze stron, szczegółowe zasady współpracy przy realizacji inwestycji będą przedmiotem dalszych ustaleń.

– Środki przeznaczone na infrastrukturę rowerową chcemy w tym roku przeznaczyć w dużej mierze na budowę połączeń z sąsiednimi gminami. Częstochowa jest przecież turystyczną „bramą” na Jurę – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

– To jest nasz wspólny interes, żeby rowerzyści mogli się wygodnie przemieszczać między Częstochową a Olsztynem. Przecież znakomita większość odwiedzających nas turystów to mieszkańcy Częstochowy – mówił wójt Olsztyna Tomasz Kucharski.

Przypomnijmy, że na początku listopada miasto podpisało porozumienie z gminą Mstów, z którą będzie łączyć w tym roku drogi rowerowe na wysokości Przeprośnej Górki.

W spotkaniu wzięli też udział m.in. dyr. MZDiT Mariusz Sikora i społeczny konsultant ds. komunikacji rowerowej w Częstochowie Łukasz Kot.

Related Posts

Szambo betonowe