be was / were been być
become became become stać się, stawać się
begin began begun zacząć, zaczynać się
break broke broken łamać, potłuc, rozbić
bring brought brought przynieść , przywieźć
build built built budować , konstruować
buy bought bought kupować, kupić
can could been able móc, mogę
catch caught caught łapać, chwytać, łowić
choose chose chosen wybrać, wybór
come came come przyjść, przybyć
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć, obcinać
do did done robić, zrobić
drink drank drunk pić, wypić
drive drove driven kierować, pędzić
eat ate eaten jeść, żreć
fall fell fallen upaść, spadać
feel felt felt czuć, wyczuwać
Fight fought fought bić się, walczyć
Find found found znajdować, odkrywać
Fly flew flown latać, fruwać
Forget forgot forgotten zapominać
Get got got dostać, otrzymać
Give gave given dać, dawać
Go went gone / been udawać się, iść
Grow grew grown rosnąć, uprawiać
Have had had mieć, posiadać
Hear heard heard słyszeć, usłyszeć
Hit hit hit uderzyć, stuknąć
Keep kept kept przestrzegać, stosować
Know knew known znać, umieć
Learn learnt / learned learnt / learned uczyć się
Leave left left zostawić, opuścić
Lose lost lost tracić, gubić
Make made made zrobić, wytworzyć
Meet met met spotkać, poznawać
Pay paid paid płacić, zapłacić
Put put put kłaść, położyć
Read /ri:d/ read /red/ read /red/ czytać, studiować
Ride rode ridden jechać (konno, rowerem)
Run ran run biec, spieszyć się
Say said said powiedzieć, wypowiadać
See saw seen widzieć, zobaczyć
Sell sold sold sprzedać, sprzedawać
Send sent sent posłać, wysłać
Shut shut shut zamknąć, przytrzasnąć
Sing sang sung śpiewać
Sit sat sat siadać, siedzieć
Sleep slept slept spać
Speak spoke spoken mówić, wygłaszać
Spend spent spent spędzać (czas)
Stand stood stood stać, pozostawać
Steal stole stolen kraść, ukraść
Swim swam swum pływać, płynąć
Take took taken brać, wziąć
Tell told told mówić, opowiadać
Think thought thought myśleć, sądzić
Understand understood understood rozumieć, pojąć
Wake woke woken obudzić się
Wear wore worn być ubranym, ubierać się
Win won won zwyciężać, wygrać
Write wrote written pisać, napisać

 

Related Posts