Powitanie przed Kościołem (kapłan z asystą udają się na plac przed kościół)

 

K: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W: Na wieki wieków. Amen

K: Najmilsi! Wśród nas, zgromadzonych w imię Jezusa Chrystusa, aby złożyć Bogu Najświętszą Ofiarę, stoją dziś dzieci, które przyjmą po raz pierwszy Komunię świętą – Ciało Chrystusa pod postacią chleba. Jest to wielka chwila dla nas wszystkich, dla całej wspólnoty parafialnej. Jest to wielka chwila dla was – kochane dzieci. Od tej chwili będziecie często przyjmować pokarm, który daje życie wieczne. Pamiętajcie, by zawsze czynić to z czystym sercem.

Wczoraj w sakramencie pokuty Chrystus pojednał was z Bogiem Ojcem. Dzisiaj zaprasza was na Ucztę Eucharystyczną, abyście spożywali Chleb Życia Wiecznego.

Zanim to się stanie poproście Waszych Rodziców o błogosławieństwo.

 

Błogosławieństwo rodziców

 

D1: Kochani Rodzice! W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej. Gdy mamy przyjąć do serca Boga. Co złego było już nie pamiętaj Ojcze kochany i Matko droga.

D2: Wznieście swe dłonie błogosławiące. Naznaczcie krzyżem wasze pociechy. By serca nasze były gorące. By uciekały precz od nas grzechy.

D3: Abyśmy z Bogiem dziś zjednoczeni. Nigdy od niego nie odstąpili. Błogosławieństwem waszym wzmocnieni. W łasce na co dzień bez grzechu żyli.

D4: Mamusiu i Tatusiu! Wasze ręce nas bawiły i do serca nas tuliły Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły!

 

Błogosławieństwo rodziców: (wszyscy rodzice – najpierw mamy,

a potem ojcowie wyciągają dłonie w kierunku swoich dzieci)

 

MATKA– Błogosławieństwo Twej Matki

niech idzie z Tobą przez życie.

Maryja niech Cię otoczy swą opieką

A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

OJCIEC – Błogosławieństwo Twego Ojca niech Ci towarzyszy, do ołtarza Pańskiego

i na całej drodze Twego życia.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

pokropienie wodą święconą:

K: Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła i w nim przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia z sobą, które dokona się dziś, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię świętą.

 

Módlmy się!

Panie Jezu Chryste, któryś dzieci do Ciebie przychodzące obejmował, błogosławił i kładł na nie swe ręce, wejrzyj, prosimy, na niewinność i czystość serca tych dzieci oraz na pobożność ich rodziców, chrzestnych i rodzeństwa oraz obdarz ich dziś obficie swoimi darami. Niech rozwijają się nadal wspomagane Twoim błogosławieństwem. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

D: Amen! (następuje pokropienie wodą święconą i procesyjne wejście do kościoła)

 

Procesja do Kościoła ze śpiewem pieśni (…)

 1. Obrzędy wstępne Mszy święte

K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen.

K: Miłość Boga Ojca….

W: I z duchem twoim

    prośba rodziców o Komunię świętą (ojciec i matka)

Czcigodny Księże Proboszczu, drodzy Księża!

(Ojciec) Jako rodzice jesteśmy dziś bardzo wzruszeni, bo nasze dzieci z głębi maleńkich serc gorąco pragną przyjąć Jezusa obecnego w Eucharystii. Przygotowywały się bardzo pilnie na tę chwilę, a my im w tym pomagaliśmy. Chcemy być wierni Chrystusowi, Jego Ewangelii i pragniemy prowadzić życie sakramentalne.

Prosimy Was Kapłani abyście dziś w uroczystym dniu I Komunii Świętej podali naszym dzieciom po raz pierwszy Jezusa i włączyli je przez Eucharystię do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej. Moc, którą otrzymają w Eucharystii będzie wystarczającą pomocą, aby zachowały zjednoczenie z Bogiem i dawały świadectwo wiary.

 

(Matka) My rodzice dołożymy wszelkich starań, by częsta Komunia święta tych dzieci prowadziła je do coraz pełniejszej jedności z Chrystusem. Będziemy stać na straży wierności Jego przykazaniom w naszych rodzinach, będziemy dążyć, byśmy należycie rozumieli znaczenie czynów i słów Chrystusa oraz znaków przez Niego dokonywanych we współczesnym świecie. Tak nam dopomóż Bóg!

akt pokuty „Spowiedź powszechna”

hymn „Chwała na wysokości Bogu”

kolekta

 1. Liturgia słowa

 

I czytanie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże

Psalm

(Śpiewają przedstawiciele dzieci, a pozostałe powtarzają refren. Dzieci śpiewające psalm nie wracają po zaśpiewaniu psalmu do swojej ławki tylko odwracają się twarzą do KAPŁANA i wysłuchują Ewangelii).

II czytanie

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ewangelia

Homilia

Wyznanie wiary

Modlitwa powszechna

(Z ławek wychodzą dzieci, które będą czytały modlitwę wiernych – ustawiają się przed ołtarzem oraz dzieci, które będą niosły dary – idą na koniec ławek do stołu z darami. Po zakończonej modlitwie wiernych wyrusza procesja z darami).

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który posila nas własnym Ciałem, przedstawiajmy Bogu nasze prośby i błagania.

1a

Módlmy się za Ojca świętego Franciszka, aby Dobry Bóg błogosławił Jego pasterzowaniu, strzegł jego życia, obdarzał go zdrowiem i potrzebnymi łaskami dla dobra Kościoła i całego świata.

Ciebie prosimy….

2a

Módlmy się za Kapłanów pracujących w naszej parafii, aby nie ustawali w swojej drodze do świętości a umocnieni przez Ducha Świętego służyli nam w miłości i pokoju.

Ciebie prosimy

3a

Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych drogich gości, aby stawali się z dnia na dzień, coraz lepszymi chrześcijanami, od których czerpać będziemy przykład do dalszego życia w bliskości z Panem Jezusem.

Ciebie prosimy…

4a

Módlmy się za naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy uczą nas życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i wszelki trud włożony w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską.

Ciebie prosimy…

5a

Módlmy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa pod postacią chleba, aby nigdy nie zeszły z drogi zbawienia, a ich przyjaźń z Jezusem w Eucharystii stale wzrastała i przyczyniła się do ożywienia wiary w rodzinach.

Ciebie prosimy…

6a

Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy zapatrzeni w niebo, z miłością przyjmowali Chrystusa do swoich serc w częstej Komunii świętej.

Ciebie prosimy…

 

Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować z Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 1. Liturgia Eucharystyczna

 

Komentarze :

 

Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli Eucharystię, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Za chwilę do ołtarza zbliży się procesja z darami, które składamy Ci Panie Jezu, jako symbole tego wszystkiego, co kryje się w naszych sercach. Panie Jezu, przyjmij te dary wraz z naszą miłością.

 1. Boże, Twój Syn jest Światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam, Panie Jezu być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia.
 2. Boże, Ty stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij kwiaty, które są znakiem naszej radości i wdzięczności, że za chwilę w naszych sercach zamieszka sam Pan
 3. Przynosimy owoce to znak Twojej dobroci. Zechciej je przyjąć i pomnożyć owoce Twojej dobroci w naszych
 4. Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i mocą Ducha Świętego przemień w Krew Swego umiłowanego Syna Jezusa. Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem

Dary (dzieci):

 • Świeca
 • Kwiaty
 • Owoce
 • Ampułki x2
 • Hostia
 • Chleb

 

Dzieci siadają i śpiewają pieśń (…)

Modlitwa eucharystyczna

Modlitwa Pańska

Komunia święta (podczas „Baranku Boży” dzieci ustawiają się do Komunii Świętej – dwa rzędy)

Śpiew pieśni (…)

Uwielbienie po komunii świętej

Modlitwa po Komunii

Ogłoszenia (w czasie ogłoszeń dzieci ustawiają się do podziękowań)

 1. Podziękowania:

PODZIĘKOWANIA dla JEZUSA

(chłopiec)

Kochany Jezu Chciałem, byś ze mną był Jezu…

tak bardzo tego chciałem,

ale zrozumieć nie mogłem, jak w moim sercu tak małym

mieszkać możesz… Ty, wielki Boże, wszechmocny i wspaniały,

i miłosierny, i pełen chwały.

Jakże Cię moje serduszko małe pomieścić może…

(dziewczynka)

A Ty przyszedłeś w postaci Chleba, w maleńkiej Hostii białej.

A ja Cię za to kocham, mój Jezu, kocham Cię sercem całym.

Pozwól więc, Jezu, gdy jesteś ze mną, prośbę Ci swoją przekażę…

– ustrzeż mą duszę od grzechu, a zawsze będziemy razem.

PODZIĘKOWANIE Księdzu Proboszczowi

(dziewczynka)

Dziś, gdy Jezus po raz pierwszy Przyszedł do mnie w białym Chlebie, To do modlitw mych najszczerszych Też włączyłam Księże Proboszczu Ciebie!

(chłopczyk)

I prosiłam z całej duszy, By Cię Jezus miał w swej pieczy,

Przeciwności Twe pokruszył, Przyszłość szczęsną zabezpieczył.

(dziewczynka)

Za Twą pracę, za naukę, Za wysiłki i zmagania,

dziś Ci składam za nas wszystkich Gorące podziękowania.

Wszystkim kapłanom

Także wszystkim kapłanom z całego serca dziękujemy Ks. Łukaszowi Ks. Adrianowi Ks. Mateuszowi

za chrzest św., za przebaczenie grzechów w spowiedzi św. Za Słowo Boże i Msze święte dla nas sprawowane.

Dziękujemy Wam za to, że jesteście naszymi Kapłanami. Modlimy się dziś za Was, by Wam Bóg błogosławił I aby przez Wasze dłonie wiele dobra sprawił

 PODZIĘKOWANIE rodzicom i chrzestnym

Nie nasza to zasługa,

bo wiemy – Rodzice kochani, że wiarę w Pana Boga

wyście nam przekazali.

Widzimy Chrzestni drodzy że ten dzień też przeżywacie

w sercach swych radość macie a w oczach łzy ukrywacie.

Więc za to Wasze serce, za miłość, która macie

Niech hojnie, sam Pan Jezus łaskami swymi odpłaci.

PODZIĘKOWANIE dyrekcji szkoły, nauczycielom, paniom katechetkom

Naszym kochanym wychowawcom Dyrekcji, nauczycielom, katechetom Składamy z serca dziękczynienie Niech Pan Jezus kocha was nieskończenie Wasze życie niech swą łaską ubogaci

Za każdy uśmiech, mądre słowo niech wam niebem odpłaci

I chcemy jeszcze powiedzieć, Że w tę radosną niedzielę, Życzymy Wam wszystkim świętych Bożych łask wiele. Za Wasze nauczanie i wychowanie, pamięć o Was w naszych sercach na zawsze zostanie.

 Podziękowanie pozostałym osobom

Tyle osób pomagało nam w tym spotkaniu Jezu z Tobą, troszcząc się, aby dziś było uroczyście i galowo. Dziękujemy wszystkim którzy z nami byli I może się dla nas nieco natrudzili

Już za chwilę wrócimy do domu, do swoich, Chcemy, by wszyscy poznali, że wróciliśmy święci, Aby dostrzegli przez nas obecność i dobroć Boga.

Dlatego prosimy: Pobłogosław nas, Księże Proboszczu, Naszych Ojców, nasze Mamy.

Niech dla Boga serca czyste, Całe życie zachowamy!

 1. Błogosławieństwo
 2. Śpiew na zakończenie – …
 3. Rozdanie chlebków (po zakończeniu śpiewu dzieci ustawiają się w dwóch rzędach na środku kościoła i podchodzą po chleb – tak jak do komunii świętej)
 4. Śpiew : …

inne przykładowe scenariusze I Komunii Świętej:

scenariusz I komunii św.

scenariusz I komunii św.

Scenariuasz II:

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW  DO  I   KOMUNII ŚWIĘTEJ

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz spowiedź

1.    Śpiew na wejście : Oto  jest dzień

2.    Pozdrowienie i słowo wprowadzające przez  kapłana

3.    Rachunek sumienia

4.    Śpiew;  Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku…

5.    Przeproszenie rodziców przez dzieci

6.    Liturgia słowa

–          Czytanie Rz 8, 26 – 30.

–          Psalm

 

Ref.  Pan moim światłem i zbawieniem moim.

 

Pan moim światłem i zbawieniem moim

Kogo miałbym się lękać?

Pan obrońcą mego życia

Przed kim miałbym czuć trwogę.

 

Ref:

Będę szukał oblicza Twego Panie

Nie zakrywaj przede mną Swojej twarzy

Nie odtrącaj w gniewie twojego sługi,

Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

 

Ref:

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

 

Ja jestem dobrym Pasterzem

I znam owce moje, a moje Mnie znają.

 

Aklamacja:  Alleluja……

–           Ewangelia  Łk 15,1-7

–          Kazanie

Dziecko;

Wdzięczni Panu Bogu za Jego miłość, dar życia i łaskę chrztu Świętego  w tej wyjątkowej chwil życia, pragniemy uroczyście odnowić naszą miłość i przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym.

7.     Pieśń:  Duchu Święty przyjdź

(W czasie śpiewu zapalanie świec od paschału )

8.    Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

Kapłan: Drogie dzieci, zaraz po waszym urodzeniu, rodzice i chrzestni prosili dla was o Chrzest św. i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną.

 

Kapłan: Czy wyrzekacie się ducha złego?

Dzieci: Wyrzekamy się

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkich spraw jego i wszelkiej pychy jego?

Dzieci: Wyrzekamy się

Kapłan: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?

Dzieci: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego Ciało jutro przyjmiecie po raz pierwszy w Komunii świętej?

Dzieci: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Dzieci: Wierzymy.

 

Kapłan: W przeddzień uroczystości I Komunii Świętej złóżcie drogie dzieci, Panu Jezusowi również przyrzeczenia.

Czy przyrzekacie wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować?

Dzieci: Przyrzekamy

Kapłan: Czy przyrzekacie zachowywać w życiu przykazania Boskie i kościelne?

Kapłan: Czy postanawiacie żyć w łasce uświęcającej jako dzieci Boże?

Dzieci: Postanawiamy

Kapłan: Czy postanawiacie regularnie uczęszczać na Mszę świętą i przystępować do sakramentów świętych?

Dzieci: Postanawiamy

Kapłan: Czy postanawiacie pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na katechezę?

Dzieci: Postanawiamy

Kapłan: Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła,  której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Synu naszym

Dzieci: Amen 

9.    Pieśń : Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz

( Kapłan kropi wodą święconą zebranych)

10. Modlitwa wiernych

 

Powierzamy Panu Bogu dzieci, które odnowiły przyrzeczenia chrztu św. ich rodziców i chrzestnych:

1.        Chryste, Światłości świata, spraw aby wszyscy ochrzczeni przykładem swojego życia i postępowania potwierdzali, że są dziećmi Bożymi. Ciebie prosimy…

2.        Panie , lekarzu naszych dusz, prosimy Cię, abyś w sakramencie pokuty i pojednania uleczył nasze dusze z grzechów, złych skłonności i zaniedbań. Ciebie prosimy..

3.        Panie Dobry jak chleb, chcemy Cię często przyjmować do naszych serc i prosimy, bądź naszym Przyjacielem. Ciebie prosimy..

4.        Módlmy się w intencji naszych bliskich: rodziców, rodzeństwa, nauczycieli i kolegów, aby razem z nami coraz bardziej przybliżali się do Boga. Ciebie prosimy…

11. Poświęcenie medalików

12. Błogosławieństwo końcowe

13. Spowiedź   /po spowiedzi  dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki/

 

Program I Komunii Św.

Przed kościołem

1.    Powitanie dzieci i ich rodziców przez księdza Proboszcza

2.    Prośba dzieci o błogosławieństwo Rodziców

3.    Błogosławieństwo Rodziców

4.    Pokropienie wodą święconą zebranych

5.     Procesja do kościoła: śpiew ………………

6.    Po pozdrowieniu i wprowadzeniu w liturgię:

–          Prośba dzieci

–          Prośba rodziców o udzielenie Komunii Św.

7.    Liturgia słowa:

–          Czytanie I – Rodzice

–          Psalm – dzieci

–          Czytanie II –Rodzice

8.    Homilia

9.    Modlitwa wiernych – dzieci

10. Procesja z darami do ołtarza  poprzedzona komentarzem

–          Śpiew :…….

11. Komunia Święta – śpiew…

12. Dziękczynienie po Komunii Świętej –  recytacja i śpiew –  dzieci

13. Modlitwa po Komunii Św.

14. Podziękowania

15. Uroczyste błogosławieństwo i śpiew..

Materiały na dzień I Komunii Św.

Prośba dzieci o błogosławieństwo  przed kościołem

Pieśń: Oto jest dzień który, dał nam Pan.

Dzień pełen radości i szczęścia, na który z tak wielką tęsknotą czekaliśmy. Wiele godzin spędziliśmy nad katechizmem, poznając prawdy Boże i naukę Kościoła. Dziś nasze serca są pełne miłości do Jezusa, którego pragniemy zaprosić do naszego życia.

Prosimy Ciebie Drogi Księże Proboszczu i was kochani rodzice o błogosławieństwo na dalsze życie w przyjaźni z Jezusem.

/wszystkie dzieci razem/

Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi,

Bo dzisiaj Chrystusa chcę przyjąć do serca razem z wiernymi

Na świętą chwilę, w radości czy udręce niech nas błogosławią rodziców ręce.

/Rodzice kładą rękę na głowie dziecka/

 

Ojciec – Błogosławieństwo Twojego Ojca

Niech Ci towarzyszy na drodze Twego życia.

W imię Ojca i Syna i ducha Świętego.

 

Matka – Błogosławieństwo twojej Matki niech  idzie z Tobą

Przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką

A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi.

 

 

Prośba dzieci

 

Gotowe jest serce  me Panie

Byś przyszedł i zamieszkał w nim

Nic więcej nie mogę powiedzieć

Nic więcej darować Ci.

 

Zbudziłeś ze snu moje oczy

I z Tobą kazałeś biec

Nie powiedziałeś mi dokąd

Lecz ja wiedziałem że,

W maleńkiej hostii ukryty,

W białej osłonie chleba

Ty sam przychodzisz co dzień

Pod baldachimem nieba

I Ciebie moje serce

W radości przyjmie Panie

I niech w ramionach Twoich na wieki  pozostanę.

 

Kochany Księże Proboszczu.

My dzieci z Parafii……………………………..

przez katechezę i sakrament pokuty i pojednania przygotowaliśmy nasze serca na przyjęcie Pana Jezusa. Prosimy o odprawianie Mszy świętej w intencji wszystkich dzieci, które dziś  po raz pierwszy przystąpią do Komunii świętej oraz naszych rodziców i rodziców chrzestnych.

 

 

Prośba rodziców o udzieleni I Komunii Św.

Czcigodny Księże Proboszczu

Przed chwilą nasze dzieci wyraziły gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca. Jako rodzice odpowiedzialni za ich życie w wierze , staraliśmy się w naszych domach stworzyć modlitewny klimat, oraz dbaliśmy o ich pogłębienie wiedzy religijnej poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, katechezie, modlitwie różańcowej, roratach oraz drodze krzyżowej. I oto dzisiaj nadszedł dzień w którym  nasze dzieci pouczone o zasadach naszej wiary  chrześcijańskiej , mając oczyszczone serca w sakramencie pokuty i pojednania pragną się osobiście zjednoczyć z Chrystusem, przyjmując Go po raz pierwszy do  swoich dziecięcych serc.

Świadomi doniosłości tego wydarzenia prosimy Cię Drogi Księże Proboszczu – Pasterzu tej parafialnej wspólnoty, abyś przyjął tych młodych parafian, do pełnego uczestnictwa w Eucharystycznej Uczcie Jezusa.

 

Modlitwa  wiernych

 1. Panie Jezu, Ty jesteś Miłością, ogarnij nią wszystkich, którzy idą za Tobą zjednoczeni w Kościele świętym.

Ciebie prosimy…

 1. Panie Jezu Dobry Pasterzu, daj Ojcu Świętemu i wszystkim kapłanom  pracującym w naszej parafii, siłę i mądrość w głoszeniu Twojej nieskończonej Miłości.

Ciebie prosimy…

 1. Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, czuwaj nad naszymi rodzicami i rodzicami chrzestnym, aby ich codzienność była budowana na żywej wierze, nadziei i miłości.

Ciebie prosimy…

 1. Panie Jezu Chlebie Życia, bądź zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmują Cię do swojego serca.

Ciebie prosimy…

 1. Jezu Miłości Przedwieczna, obdarz swoimi darami i łaskami naszych, wychowawców oraz  Dyrekcję naszej szkoły.

Ciebie prosimy…

 1. Jezu Chlebie Życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy Cię często i godnie przyjmowali do naszych serc.

Ciebie prosimy…

 

5.    Komentarz do darów

Z radosnym sercem idziemy do Ciebie Panie.

Ogarnij światłem swego Ducha nasze myśli i pragnienia serca.

Rozpal miłość i przyjmij dary które Ci niesiemy.

 

Świeca – znak Chrystusa Zmartwychwstałego Niosąc do ołtarz zapaloną święcę prosimy Cię Panie Jezu pomóż nam być Twoim światłem dla świata.

Kwiaty – symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii w której Jezus przemienia nasze serca wypełniając je swoją miłością.

Katechizm – Wyraz naszego  całorocznego trudu i pracy, aby Cię bardziej poznawać, ukochać i być coraz bliżej Ciebie.

Dar serca –  Jak pierwsi chrześcijanie chcemy dzielić tym co mamy.

Z dobroci serc naszych rodziców składamy  dar ołtarza dla naszej świątyni

Woda  –  Źródło życia , przez  nią podczas chrztu Świętego staliśmy się dziećmi

Bożymi. Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.

Wino –  które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa niech będzie dla nas umocnieniem

na drodze do świętości.

Chleb –  owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Za chwilę stanie się Ciałem Chrystusa, które będziemy przyjmować do swojego serca

Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary i spraw aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.

 

Dziękczynienie  po Komunii Św.

 

Panie Jezu w tym pięknym dniu spotkania

Przynoszę Ci serce czyste i radosne.

Wiem, że dziś patrzy na mnie niebo całe

Bo moje serce jest dziś tak piękne

Bo w nim zamieszkałeś Ty – mój najlepszy Przyjaciel.

 

Popatrz Panie Jezu, jak pięknie kwiaty otwierają swoje kielichy..

Ja także pragnę  tak szeroko otworzyć dla Ciebie moje serce

I przystroić je wielką miłością i wdzięcznością

Byś od dzisiejszego dnia mógł w nim zamieszkać.

 

Panie Jezu chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że Cię kocham. Kocham za to że:

–          Dałeś mi życie

–          Mam dobrych i kochanych rodziców, którzy  pomagają mi się spotkać z Tobą.

–          Poznałem i pokochałem Ciebie

–          Pozostałeś w chlebie ukryty

Kocham Cię Jezu i dziękuję za ten dzisiejszy dzień – pełen słońca w mojej duszy ..

Panie Jezu proszę Cię pobłogosław moim rodzicom, kapłanom którzy pomogli mi przygotować się do tego dnia, moim nauczycielom i wszystkim ludziom, którzy Ciebie kochają.

 

Panie Jezu, mam jeszcze taką cichą   prośbę – spraw by wszystkie dzieci na świecie mogły Ciebie poznać, pokochać i zaprosić do swojego serca.

Jezu już nic  więcej nie potrafię Ci powiedzieć oprócz tego jednego – KOCHAM CIĘ

 

Podziękowania

 

 Rodzicom:

Nie znajduję słów by Ci powiedzieć Dziękuję Mamo Kochana i Tato Drogi

 

Słowa są zbyt ubogie, by móc wypowiedzieć głębię uczuć miłości, wdzięczności  do Was Kochani Rodzice .

Składamy podziękowanie:

–          za dar życia, którym za pośrednictwem Boga nas obdarzyliście,

–          za waszą troskę i miłość  każdego dnia nam okazywaną.

–          Za przykład waszej  wiary  jak poznawać i kochać Boga

–          Za radość dnia dzisiejszego – Dziękuję

 

Słowa wdzięczności kierujemy do naszych Rodziców chrzestnych:

–  Za obecność podczas naszego chrztu świętego,

– za trwanie z nami podczas dzisiejszej uroczystości. oraz za  wszelkie przejawy dobroci, pamięci i życzliwości. Nich Bóg  Dobry Bóg Wam wynagrodzi.

 

Księdzu Proboszczowi:

Świat jest cudowny w swojej przyrodzie, w słońcu złocistym, srebrzystej wodzie,

lecz o wiele piękniejsze jest serce człowieka, gdy bez grzechów na sercu z Bogiem się spotyka.

Drogi Księże Proboszczu

Stajemy przed Tobą z wdzięcznością  za troskę duszpasterską,  za umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości, za trud spowiedzi i Ofiarę Mszy Świętej,

a szczególnie za dar Chrystusa złożony w nasze dziecięce serca.

 

Słowa podziękowania kierujemy do kapłanów pracujących w naszej parafii

Dziękujemy za:

–  Sprawowanie Eucharystii i kierowane do nas Słowo Boże w ciągu całego roku

–  Pojednanie nas z Bogiem

– Modlitwę za nas oraz za każdy uśmiech

Niech Jezus będzie dla was nagrodą  za wszelkie dobro.

 

Nauczycielom:

Dzisiejszy dzień to dzień w którym nasze serca przepełnione są miłością i wdzięcznością Dziś dziękujemy Jezusowi za  i wspaniałe wychowawczynie oraz rozumiejącą i troszczącą się o nas Dyrekcję szkoły.

Obiecujemy że dług wdzięczności będziemy spłacać;

– Dobrym zachowaniem

– Pilną nauką

– I gorącą modlitwą

Słowa wdzięczności kierujemy ku wszystkim, którzy pomogli nam przygotować się do przyjęcia Jezusa w Eucharystii.

Dziękujemy panu organiście za piękno melodii, oraz panu kościelnemu za posługę przy ołtarzu.  Niech dobry Bóg obficie napełnia swoimi łaskami i błogosławi w codziennym posługiwaniu.

Podziękowanie od Rodziców

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Tobie Księże Proboszczu – Ojcze parafii  dziękujemy za  radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom.

Prosimy Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości  łasce Bożej na większą chwałę Bożą.

 

BIAŁY TYDZIEŃ

Intencje modlitw na Biały Tydzień

Poniedziałek – za rodziców i wychowawców

Wtorek – za misje i chorych.

Środa –   za Ojczyznę

Czwartek – za Ojca Świętego i kapłanów

Piątek –  dziękczynna za dar Eucharystii

Sobota – za całą swoją rodzinę

W Białym Tygodniu należy uwzględnić pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego.

Uwaga! Może to być wyjazd zorganizowany pod opieką wychowawców w ramach zajęć szkolnych.

Opracowała s. mgr  Zofia Przygoda Doradca Metodyczny

Related Posts