UJD MA STATUS „UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO”

by biuro

Członkostwo w europejskim konsorcjum uczelnianym pozwala Uniwersytetowi Jana Długosza m.in. rozwijać międzynarodową współpracę naukową czy wymianę innowacji. Częstochowa jest partnerem stowarzyszonym uczelni.

Komisja Europejska ogłosiła wyniki naboru wniosków w programie Erasmus+ 2023 dla inicjatywy „Uniwersytety Europejskie”, wspierającej współpracę szkół wyższych. W jej ramach uczelnie łączą się w „konsorcja” (czy też „sojusze”, z ang. alliances). Na tę chwilę działa 50 takich uniwersyteckich konsorcjów zrzeszających ponad 430 uczelni z 35 krajów (w tym wszystkich członków UE). Takie międzyuczelniane stowarzyszenia mają ułatwiać młodemu, otwartemu, mobilnemu pokoleniu Europejek i Europejczyków uzyskanie dyplomu poprzez studiowanie w różnych krajach, w różnych językach. Mają podnieść także międzynarodową konkurencyjność szkół wyższych.

Finansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) otrzymało tym razem jedynie 7 konsorcjów (na 65 wnioski aplikacyjne) – w tym to, do którego należy Uniwersytet Jana Długosza, czyli „Colours”. Pod skrótem tym ukrywa się angielska nazwa „Collaborative Innovative Sustainable Regional Universities” (czyli „Nastawione na współpracę, innowacyjne, zrównoważone uniwersytety regionalne”). Konsorcjum tworzy 9 instytucji naukowych – obok UJD są to uczelnie ze Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji, Chorwacji, Łotwy i Macedonii.

– Akademickie i naukowe oblicze Częstochowy widać ostatnio wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej. Najpierw Uniwersytet Jana Długosza wchodzi do ścisłego grona polskich uniwersytetów, teraz zdobywa wraz ze swoim konsorcjum ponad 14 mln euro na wspólne działania – komentuje prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Na rosnącym statusie UJD i jego umiędzynarodowieniu skorzysta zarówno miasto, jak i subregion. A samorząd ma satysfakcję, że potencjał lokalnych uczelni wspomaga nie tylko dobrą współpracą, ale i zasila od lat ze środków programu „Akademicka Częstochowa”.

Konsorcja mogą obejmować różne rodzaje placówek – uniwersytety badawcze, uniwersytety nauk stosowanych, instytuty techniczne, szkoły artystyczne, także wyższe szkoły kształcenia zawodowego. Angażują się w systematyczną współpracę w zakresie edukacji, badań i innowacji.

Co istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności, samorządy – jako tzw. partnerzy stowarzyszeni – mogą korzystać pośrednio z udziału uczelni w konsorcjach (obok m.in. organizacji pozarządowych czy przedsiębiorstw). Współpraca uczelniana ma oddziaływać na całe regiony.

„Colours” będzie prowadzić wspólne programy edukacyjne w zespołach międzynarodowych i interdyscyplinarnych w obszarze badań i innowacji, we współpracy z lokalnymi partnerami. Taki profil działania wzmocni mobilność studentów, badaczy, nauczycieli akademickich, a zarazem współpracę badawczą w przestrzeni międzynarodowej oraz transfer wiedzy i technologii.

Już w grudniu zeszłego roku prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wyraził wsparcie dla starań UJD o dołączenie do konsorcjum „Colours” w ramach „Uniwersytetów Europejskich” – z Miastem Częstochową jako partnerem. W przesłanym do rektor uczelni, prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, piśmie deklarował m.in. Będę wspierał wszelkie inicjatywy wzmacniające wizerunek miasta jako prężnie rozwijającego się ośrodka akademickiego w Europie.

Zasadniczą część korespondencji stanowił list intencyjny w sprawie przyjęcia przez Miasto statusu partnera stowarzyszonego. Mowa w nim m.in. o tym, że wzmocnienie ponadnarodowej współpracy uczelnianej – z silnym naciskiem na innowacje i zaangażowanie w zrównoważony rozwój regionu – jest całkowicie zgodne z wyznawaną w samorządzie Częstochowy ideą odpowiadania na zmiany społeczne poprzez wspólne działania regionalnych interesariuszy i środowiska naukowego.

Rola partnera stowarzyszonego nie jest tylko symboliczna – może on prowadzić dialog z udziałem reprezentantów otoczenia społeczno-gospodarczego czy podmiotów wspierających uczelnię, rozpowszechniać informacje, organizować publiczne wydarzenia, a także nawiązywać współpracę z miastami, w których swoje siedziby mają inne uczelnie konsorcjum.

Obecny, całkowity budżet programu Erasmus+, w ramach którego powstała inicjatywa „Uniwersytety Europejskie”, wynosi rekordowe 402,2 mln euro.

Related Posts