Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

by biuro

Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej syt. materialnej. Od 1 do 15 września w szkołach będą przyjmowane wnioski

1 września ruszy nabór wniosków dotyczących stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Warto się pospieszyć, bo ostateczny termin ich składania upływa w większości przypadków 15 września.

Dla kogo stypendium szkolne?

Stypendium szkolne ma na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także ma wspierać edukację uczniów zdolnych.

Warunkiem uzyskania te pomocy materialnej jest zidentyfikowanie w sytuacji życiowej ucznia przynajmniej jednej z okoliczności, zawartych w art. 7 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600 zł.

Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Jak uzyskać stypendium?

Należy złożyć wniosek – można go pobrać ze strony internetowej www.mops.czestochowa.pl.

Wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się w Częstochowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w szkole, do której uczęszcza osoba ubiegająca się o stypendium.

Stypendium szkolne może być przyznane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

Rozpatrywane są tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.

Ważne! MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy.

Terminy

Uwaga! Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września. To terminy ustawowe i nieprzekraczalne.

Jedynie słuchacze kolegiów, mogą składać wnioski w wydłużonym terminie – do 15 października danego roku szkolnego.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ STYPENDIUM?

Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką – ich katalog został określony w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, który można znaleźć na stronie MOPS w Częstochowie.

Może być to między innym: całkowite lub częściowego pokrycie zakupu przyborów szkolnych, a także odzieży niezbędnej do realizacji zajęć wychowania fizycznego, kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Stypendium jest pomocą finansową przyznawaną na okres wskazany w decyzji administracyjnej (zazwyczaj dwa semestry danego roku szkolnego). Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków, faktur za dokonane zakupy – należy więc zachowywać dowody zakupów.

Komu przysługuje stypendium?

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

  • którego rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe tj. 600 zł na osobę;

  • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
    w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami);

  • uczniom klas zerowych.

Przypominamy także o innych formach pomocy dla uczniów:

Zasiłki szkolne

To jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które spowoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Z zasiłku szkolnego można skorzystać w ciągu całego okresu nauki (gdy wystąpi zdarzenie losowe).

Zdarzeniem losowym może być w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Ważne terminy! Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach mogą skorzystać także z pomocy w postaci bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby skorzystać z tego rodzaju pomocy należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Kto może skorzystać z dożywiania?

Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 900 zł na osobę w rodzinie.

Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają, i z którymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.

KONTAKT:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Sekcja Usług Środowiskowych

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

  • stypendia i zasiłki szkolne – tel. 34 372 42 20;
  • dożywianie w szkole – tel. 34 372 42 25.

Related Posts