Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

by biuro

Stypendia szkolne dla uczniów w trudnej syt. materialnej. Od 1 do 15 września w szkołach będą przyjmowane wnioski

1 września ruszy nabór wniosków dotyczących stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Warto się pospieszyć, bo ostateczny termin ich składania upływa w większości przypadków 15 września.

Dla kogo stypendium szkolne?

Stypendium szkolne ma na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także ma wspierać edukację uczniów zdolnych.

Warunkiem uzyskania te pomocy materialnej jest zidentyfikowanie w sytuacji życiowej ucznia przynajmniej jednej z okoliczności, zawartych w art. 7 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kanał betonowy Produkcja, sprzedaż i montaż i transport piwnic betonowych, szamb betonowych 10 m3 i większych, szamba betonowe jedno i wielokomorowe, zbiorniki betonowe, kanały betonowe samochodowe - oferuje BET-DAM.

Szkolenie termowizja

Kursy i szkolenia z termowizji, pomiary kamerą termowizyjną. Szkolenia z termowizji w budownictwie w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku. Wypożyczalnia kamer termowizyjnych Flir na terenie całego kraju. Kursy i szkolenia termowizja w budownictwie, energetyce, elektryce, fotowoltaice. Kamery termowizyjne Flir - sprzedaż, serwis, naprawa, wynajem, szkolenia.

Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600 zł.

Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Jak uzyskać stypendium?

Należy złożyć wniosek – można go pobrać ze strony internetowej www.mops.czestochowa.pl.

Wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się w Częstochowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w szkole, do której uczęszcza osoba ubiegająca się o stypendium.

Stypendium szkolne może być przyznane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

Oklejanie samochodów Warszawa

Oklejamy całe floty pojazdów firmowych, samochody osobowe, ciągniki, tiry, samochody specjalne, cysterny. Agencja Reklamowa Demo zaprasza. Breloczki na szydełku

Rozpatrywane są tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.

Ważne! MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy.

Terminy

Uwaga! Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września. To terminy ustawowe i nieprzekraczalne.

Jedynie słuchacze kolegiów, mogą składać wnioski w wydłużonym terminie – do 15 października danego roku szkolnego.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ STYPENDIUM?

Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką – ich katalog został określony w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, który można znaleźć na stronie MOPS w Częstochowie.

Może być to między innym: całkowite lub częściowego pokrycie zakupu przyborów szkolnych, a także odzieży niezbędnej do realizacji zajęć wychowania fizycznego, kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Stypendium jest pomocą finansową przyznawaną na okres wskazany w decyzji administracyjnej (zazwyczaj dwa semestry danego roku szkolnego). Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków, faktur za dokonane zakupy – należy więc zachowywać dowody zakupów.

Komu przysługuje stypendium?

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

  • którego rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe tj. 600 zł na osobę;

  • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
    w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami);

  • uczniom klas zerowych.

Przypominamy także o innych formach pomocy dla uczniów:

Zasiłki szkolne

To jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które spowoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Z zasiłku szkolnego można skorzystać w ciągu całego okresu nauki (gdy wystąpi zdarzenie losowe).

Zdarzeniem losowym może być w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Ważne terminy! Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach mogą skorzystać także z pomocy w postaci bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Aby skorzystać z tego rodzaju pomocy należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Kto może skorzystać z dożywiania?

Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 900 zł na osobę w rodzinie.

Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają, i z którymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.

KONTAKT:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Sekcja Usług Środowiskowych

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

  • stypendia i zasiłki szkolne – tel. 34 372 42 20;
  • dożywianie w szkole – tel. 34 372 42 25.

Related Posts