Ulga covidowa, PIT 2021, darowizna na walkę z Covid 19

by biuro

Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W 2021 roku darowiznę mogłeś przekazać:

 • podmiotom, które wykonują działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 (od 1 stycznia do 8 marca 2021 roku);
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (od 9 marca 2021 roku);
 • Agencji Rezerw Materiałowych (od 23 lutego 2021 roku Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych) z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej;
 • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;
 • Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19.

Kiedy przysługuje ulga

Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 17% lub 32%), dochody opodatkowane podatkiem liniowym (czyli stawką 19%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych Warszawa

Kwota wolna od zajęcia komorniczego konta bankowego w roku 2022

Kwota wolna od podatku za 2022 rok – Nowy Polski Ład

Kto może odliczyć

 • Każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19 proc. stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).
 • Podatnik, który opodatkowuje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
 • Podatnik podatku CIT.

Gdzie składasz dokumenty

Zeznanie składasz do właściwego urzędu skarbowego w formie tradycyjnej (papierowej), odnośnie zeznań CIT dot. tylko niektórych podatników CIT, lub elektronicznej – przy wykorzystaniu usługi e-Deklaracje lub Twój e-PIT.

Limity dochodu

W przypadku darowizn przekazanych w roku 2021:

 • od 1 stycznia do 31 marca – odliczasz kwotę, która odpowiada 150% wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczasz kwotę, która odpowiada 100% wartości darowizny.

Jak obliczyć ulgę covidową

Możesz odliczyć od twojego dochodu/przychodu darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które przekazałeś od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii w wysokości:

 • 150% wartości darowizny – jeśli przekazałeś darowiznę od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.,
 • kwoty odpowiadającej wartości darowizny – jeśli przekazałeś darowiznę od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto pomniejszasz o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pamiętaj, że wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. „Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Nie odliczasz darowizn, które:

 • zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT,
 • zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • odliczyłeś na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT i art. 11 ustawy o ryczałcie.

Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym – ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) – nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

mobil garázs. Mobilgarázs árak. A cégünk többéves tapasztalattal rendelkezik mobilgarázsok, acélgarázsok, raktárok, tárolóépületek, szerkezetek és melléképületek előállításában. Termékeink tökéletesen beválnak különálló épületként, illetve a meglévő ház vagy épület szerves részeként is.

Więcej informacji dotyczących zasad przekazywania darowizn na walkę z pandemią COVID-19 oraz warunków ich odliczania znajdziesz w Objaśnieniach Podatkowych.

Maszyny pakujące Bez Meż, pakowanie węgla, pelletu, żywności, linie pakujące.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Wysokość darowizny udokumentujesz:

Szambo betonowe Kołobrzeg Szczecin

Produkcja, sprzedaż, montaż, transport piwnic betonowych, szamb betonowych 10 m3 i większych, szamba betonowe jedno i wielokomorowe, zbiorniki betonowe, kanały betonowe samochodowe. Nasze zbiorniki posiadają atesty PZH i aprobatę techniczną ITB przez co nie ma problemu z uzyskaniem odbioru budynków. Tanie – Szambo24.pl jest jednym z liderów branży sprzedaży i produkcji zbiorników betonowych. Na każdy zbiornik betonowy klient otrzymuje 5 lat gwarancji!
 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Jakie zeznanie złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-37 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
 • PIT-36 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej
  z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
 • PIT-36L – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane podatkiem liniowym;
 • PIT-28 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

– z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Podstawa prawna

 • 52n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
 • 57b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,
 • od 1 października 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r.  – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny,
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy / ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

Kiedy możesz odliczyć

Z odliczenia skorzystasz w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

 1. Dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej.
 2. Dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Nie możesz uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie ci przysługiwać, w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Co zyskasz

Zmniejszysz podatek dzięki przekazaniu darowizny na zwalczanie COVID-19.

Odliczeniu będzie podlegać nawet 200 proc. wartości darowizny pieniężnej lub rzeczowej.

Related Posts

Szambo betonowe