Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

by biuro

W listopadzie 2021 r. ARiMR ogłosi nabór wniosków o pomoc w ramach działania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020. Zatem najwyższy czas, by przyjrzeć się warunkom dotacji, zaplanować swój biznes i przedyskutować z profesjonalnym doradcą swoje pomysły.

Warunki uzyskania dotacji z ARiMR

Celem instrumentu wsparcia jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich
w następujących obszarach:

 • obszar A – operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • obszar B – pozostałe operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

O premię może się ubiegać rolnik, ale także małżonek lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Agencja przyzna dotację jeżeli m.in. gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Ponadto pomoc uzależniona jest np. od tego, czy do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznana została jednolita płatność obszarowa za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Punkty

Kolejność przysługiwania pomocy uzależniona jest od sumy punktów przyznanych wg kilku kryteriów wyboru. Należą do nich m.in. odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiek wnioskodawcy, innowacyjność projektu, bezrobocie na poziomie powiatu czy ilość tworzonych miejsc pracy.

Odpowiednie, a przy tym racjonalne zaplanowanie przedsięwzięcia, by projekt uzyskał jak najwięcej punktów, to połowa sukcesu.

Wysokość premii

Bezzwrotna premia może zostać przyznana tylko raz w okresie PROW 2014-2020, w wysokości uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

 • 150 000 zł, jeżeli przewiduje się utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 000 zł, jeżeli przewiduje się utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 000 zł, jeżeli przewiduje się utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Premia wypłacana jest w dwóch ratach:

 1. 80% premii – po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu dotacji;
 2. 20% premii – po zrealizowaniu biznesplanu.

Działalności objęte wsparciem

Premia przyznawana jest na podejmowanie ściśle określonych pozarolniczych działalności gospodarczych na podstawie kodów PKD, które zostały wymienione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w załączniku do rozporządzenia. Znalazło się w nim wiele rodzajów biznesów.

Na co można wydać premię?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, wydatki muszą stanowić co najmniej 100% kwoty udzielonej pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe mają objąć co najmniej 70% kwoty premii. Agencja poddaje ocenie zasadność i wysokość planowanych kosztów w biznesplanie, dlatego kwoty muszą odpowiadać cenom rynkowym. Dopuszczalny jest zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia w ramach projektu. Wsparciu podlega również budowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości.

Wśród obszarów kwalifikujących się do wsparcia – poza zakupem maszyn – jesienią czeka nas kilka ważnych zmian dotyczących warunków przyznawania premii. Inaczej będziemy obliczać okres zawieszenia działalności uprawniający do sięgnięcia po premię (dotyczy to osób planujących ponowne rozpoczęcie prowadzenia biznesu).

Nieznacznej, aczkolwiek ciekawej, korekcie poddana zostanie lista kodów PKD, w ramach których można ubiegać się o pomoc.

mobil garázs. Mobilgarázs árak. A cégünk többéves tapasztalattal rendelkezik mobilgarázsok, acélgarázsok, raktárok, tárolóépületek, szerkezetek és melléképületek előállításában. Termékeink tökéletesen beválnak különálló épületként, illetve a meglévő ház vagy épület szerves részeként is.

Największa zmiana dotyczyć będzie niestety wysokości pomocy na środki transportu. Zgodnie z projektem zmiany rozporządzenia uchylona ma zostać działalność dotycząca kodu PKD 49.32.Z  działalność taksówek osobowych. Co istotne, zakup samochodu osobowego będzie mógł stanowić nie więcej niż 50% kwoty pomocy. Ponadto obowiązkiem wnioskodawcy będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Maszyny pakujące Bez Meż, pakowanie węgla, pelletu, żywności, linie pakujące.

Kto może otrzymać wsparcie – osoba fizyczna.

Szambo betonowe Kołobrzeg Szczecin

Produkcja, sprzedaż, montaż, transport piwnic betonowych, szamb betonowych 10 m3 i większych, szamba betonowe jedno i wielokomorowe, zbiorniki betonowe, kanały betonowe samochodowe. Nasze zbiorniki posiadają atesty PZH i aprobatę techniczną ITB przez co nie ma problemu z uzyskaniem odbioru budynków. Tanie – Szambo24.pl jest jednym z liderów branży sprzedaży i produkcji zbiorników betonowych. Na każdy zbiornik betonowy klient otrzymuje 5 lat gwarancji!

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” albo spełnia następujące warunki:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie  jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • za rok w którym został złożony wniosek lub za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca.

Biznesplan zakłada, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Beneficjent zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie. Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem. Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem. Wsparcia nie przyznaje się dla beneficjentów następujących instrumentów: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007–2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020. Wsparcia nie przyznaje się na działalność ustaloną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, którą zgodnie z wpisem w CEIDG, wnioskodawca wykonywał  w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia w ramach obszaru A, jest zaprzestanie prowadzenia produkcji trzody chlewnej w gospodarstwie, w którym pracuje wnioskujący o pomoc w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, i nie podejmowanie jej co najmniej do upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji (wniosek zostanie niezwłocznie przekazany do oddziału regionalnego Agencji) albo można przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

Z informacji uzyskanych od ARiMR wynika, że rolnicy otrzymane wsparcie chcą przeznaczyć na zakup samochód osobowego, co powoduje wydanie decyzji odmownych o przyznaniu wsparcia.

Dlatego też MRiRW chce rozwiązać ten problem następująco:

,,Proponowana zmiana rozporządzenia zapewni, że wnioskodawcy potrzebujący do prowadzenia swojej działalności m.in. samochodu osobowego będą przedkładali do finansowania bardziej kompleksowe operacje, uwzględniające różne potrzeby związane z podejmowaniem danej działalności pozarolniczej.”

Ponadto, w programie Premie na działalność pozarolniczą 2021 pojawi się dodatkowy sposób na przekazanie biznesplanu. Osoby wnioskujące będą miały możliwość nagrania go na pamięć USB oraz złożenia go w Biurach Powiatowych oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR.

„Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o przyznanie pomocy, a także inne dokumenty, mogą być składane w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych.”

Oprócz tego, rolnik który chce otrzymać premie na działalność pozarolniczą będzie musiał dołączyć do wniosku o płatność pierwszej raty ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Więcej szczegółowych informacji o zmianach można znaleźć w projekcie rozporządzenia: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dotacja KRUS: Ważne

Na 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o premię na pozarolniczą działalność z ARiMR nie możesz być wpisany do CEIDG. Dotyczy to także ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Dodatkowo na premię na pozarolniczą działalność nie mogą liczyć także osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykluczeni są także  beneficjenci programów:

 • „Premie dla młodych rolników” na lata 2014-2020 lub
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” na lata 2014-2020, lub
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na lata 2007-2013, lub
 • „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na lata 2007-2013.

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

+48 22 623 18 42

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33
02 – 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl

Related Posts

Szambo betonowe