Częstochowa Online - hotele, praca, kredyty
pozycjonowanie stron Częstochowa
INFORMACJA

Częstochowa Online
Praca Częstochowa
Imprezy Częstochowa
Darmowe ebooki pdf do pobrania
Biznes
Nieruchomości Częstochowa
Hotele Częstochowa
Banki Częstochowa
Rejestracja domen
Edukacja, uczelnie
Pogotowie ratunkowe
ARR Częstochowa
Ebooki o biznesie
PUP Częstochowa
Giełda oferty
Tanie laptopy
Tanie tablety
Straż Miejska
Kina Częstochowa
Biura maklerskie
Biura rachunkowe
Bankomaty
Ważne telefony
Informacje
Pomoc
Urzędy
Certyfikaty energetyczne
Drukarnie
Ogłoszenia biznesowe
Organizacje
Medycyna
Elektrownie wiatrowe
Taxi
Firmy, biznes
Restauracje
Bary
Puby
Dyskoteki
Kredyt hipoteczny
Fundusze
Inwestycje alternatywne
Deweloperzy
Fryzjerzy

solary Częstochowa
ulrich naturlich
polerowanie lakieru Śląsk

Powiatowy Urząd Pracy Częstochowa
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Częstochowie

nowe:

informacje Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

informacje Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

informacje biznesowe, ebooki, składki ZUS

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Od 16.05.2011 r. do 20.05.2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie (ul. K. Szymanowskiego 15) przyjmował będzie od pracodawców wnioski na zorganizowanie prac interwencyjnych. Pracodawcy z gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Przyrów wspomniane wnioski powinni składać w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu (ul. Rzeczna 29).
Organizatorem prac interwencyjnych może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą co najmniej sześć miesięcy. Pracodawca może ubiegać się o refundację części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w liczbie nie przekraczającej 50 % stanu zatrudnienia na dzień złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych.
Przedsiębiorca nie zatrudniający żadnego pracownika może ubiegać się o refundację wynagrodzenia najwyżej jednego skierowanego bezrobotnego.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:
- partiami lub organizacjami politycznymi;
- posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
- organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
- organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
- urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
- kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych , o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
- przedstawicielstwami państw obcych,
- u pracodawców będących w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowani bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do grupy tej zalicza się:
- bezrobotnych do 25 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotnych samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotnych niepełnosprawnych.

Osoby bezrobotne kierowane na prace interwencyjne do pracodawców będących beneficjentami pomocy publicznej muszą spełniać jeden ze wspomnianych powyżej warunków oraz znajdować się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 2 pkt. 18 lub 19 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia).
Osoba znajdująca się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oznacza osobę która:
- pozostaje bez stałego zatrudnienia w okresie ostatnich 6 miesięcy,
- nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego,
- jest w wieku ponad 50 lat,
- jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę,
- pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość,
- jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
Z kolei osoba znajdująca się w bardzo niekorzystnej sytuacji oznacza osobę posiadającą status bezrobotnego nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Wszystkie dokładne informacje dotyczące prac interwencyjnych (także druki wniosków) można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie www.pup.czestochowa.pl w zakładce Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu, podzakładka Prace interwencyjne.

Praca w Barre Thomas
Efektem niedawno zakończonych Targów Pracy i Kariery, których jednym ze współorganizatorów był Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, jest spora ilość informacji dotyczących powstawania nowych miejsc pracy.
Po wieściach o rekrutacji pracowników przez sieć sklepów samoobsługowych POLOmarket, która w Libidzy koło Częstochowy buduje nowoczesne centrum logistyczne, wolne miejsca pracy ma również międzynarodowy koncern branży motoryzacyjnej, Barre Thomas, zajmujący się produkcją systemów polimerycznych - m.in. uszczelek, układów amortyzacyjnych oraz przewodów ciśnieniowych.
Nie wszyscy wiedzą, że firma Barre Thomas posiada w Częstochowie przy ul. Legionów 244 nowoczesny zakład produkcyjny, w którym zamierza zatrudnić operatorów maszyn i urządzeń.
- Te przyjęcia prowadzimy w tej chwili na bieżąco - wyjaśnia Sandra Wacowska z Barre Thomas. - Mamy też ofertę skierowaną do inżynierów produkcji oraz elektryków lub elektroników. W tym przypadku jest tylko kilka stanowisk do obsadzenia.
Aktualnie w częstochowskim oddziale koncernu Barre Thomas pracuje prawie 800 osób. Ponad połowa z nich zatrudniona jest na stanowiskach produkcyjnych

Centrum logistyczne do końca roku
Nowe miejsca pracy

Kolejna edycja Targów Pracy i Karier, współorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pokazała, że mimo trudnej sytuacji na rynku pracy bezrobotni mają szansę na znalezienie zatrudnienia.
Gdzie szukać dziś pracy? Ciekawą ofertę prezentowała na targach firma POLOMarket i jej spółka córka, AMG Invest, która szuka pracowników do centrum logistycznego powstającego w Libidzy. Budowa olbrzymiej hali zlokalizowanej przy drodze z Częstochowy do Kłobucka ma być zakończona w najbliższych miesiącach.
- Mamy nadzieję, że z inwestycją zdążymy do końca czwartego kwartału 2010 roku - wyjaśnia rzecznik prasowy sieci POLOMarket, Dominika Kulesza.
POLOMarket to sieć marketów samoobsługowych branży spożywczej, których najwięcej jest w północnej części naszego kraju. Firma teraz zaplanowała swoją ekspansję na południe Polski. Jednym z elementów działań wspierających ten projekt jest budowa nowoczesnego zaplecza magazynowo-przeładunkowego. Docelowo ma znaleźć w nim zatrudnienie prawie 200 osób. W pierwszym etapie 120.
Firma przede wszystkim szuka pracowników na stanowisko magazyniera. Będą też oferty dla kontrolerów jakości. Spółka już zatrudniła kilkudziesięciu pracowników, którzy przechodzą aktualnie intensywne szkolenie.
Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w centrum logistycznym w Libidzy zapraszamy do odwiedzenia biura przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Jana Pawła II 12. Zainteresowani mogą się też kontaktować się z przedstawicielem pracodawcy telefonicznie pod numerem 518010503.

Zapraszamy na Targi Pracy i Karier
Ochotniczce Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Częstochowie są organizatorami kolejne edycji Targów Pracy i Karier. Odbędą się one w najbliższy piątek, 22 października w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, ul. Tkacka 5a (w sąsiedztwie II Urzędu Skarbowego).
Targi skierowane są przede wszystkim do młodzieży uczącej się, absolwentów wszystkich typów szkół, osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Na targach dostępne będą oferty pracy stałej i krótkoterminowej w kraju i za granicą. Prowadzone będą warsztaty z zakresu autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Będzie też można się dowiedzieć w jaki sposób rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Przypomnijmy, że poprzednia, marcowa edycja podobnych targów cieszyła się ogromnym zainteresowaniem częstochowian. Imprezę odwiedziło kilka tysięcy osób i nawet sami pracodawcy podkreślali, że nie spodziewali się tak wspaniałej frekwencji.

Bezrobotni mogą starać się o dotacje
Od 1 września Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wznowił przyjmowanie wniosków, które mogą składać bezrobotni ubiegający się o przyznanie jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności szansę na środki będą miały osoby z terenów dotkniętych klęska powodzi. Pieniądze na tę formę aktywizacji zawodowej osób pozostających poza zatrudnieniem pozyskano bowiem dzięki realizacji projektu "Nie dajmy się powodzi - działajmy". Przygotowanego go z myślą o osobach poszkodowanych w wyniku tegorocznego kataklizmu.
Aktualnie bezzwrotna dotacja na rozkręcenie własnego biznesu to 19 100 zł. Kwota ta jest nieco niższa niż w poprzednich miesiącach, co wiąże się ze spadkiem przeciętnego, najniższego wynagrodzenia w II kwartale 2010 roku.
Projekt "Nie dajmy się powodzi - działajmy" przewiduje też wsparcie bezrobotnych w ramach innych forma aktywizacji zawodowej - szkoleń, robót publicznych, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Wnioski (wraz z poprawnie przygotowanym biznesplanem) na otrzymanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyjmowane są kancelarii PUP w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 (pok. 3). Więcej informacji na temat dotacji dla bezrobotnych na prowadzenie własnego biznesu można natomiast uzyskać w pok. 8.

Urząd pracy zaprasza na kursy
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza na kurs księgowości wspomaganej komputerem. Rekrutacja na kurs, w którym ma wziąć udział 11 osób rozpocznie się 19 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia. Kto ma szansę zakwalifikowania się na szkolenie? Wymieńmy wszystkie kryteria, które powinni spełniać kandydaci:
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne,
- osoby wypełniające wymagania zawarte w planie szkoleń odnośnie poziomu wykształcenia (osoby posiadające wykształcenie minimum średnie),
- osoby, które w okresie ostatnich trzech lat nie korzystały ze szkoleń organizowanych przez tutejszy urząd,
- osoby, które w ramach Indywidualnego Planu Działania wyraziły chęć udziału w szkoleniach,
- osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Dodatkowo premiowane będą osoby, które uprawdopodobnią możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkolenia oraz osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie dłużej niż trzy miesiące. Planowany termin rozpoczęcia kursu - pierwsza połowa września.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniu zostanie umieszczona w gablocie urzędu w sąsiedztwie pokoju nr 12. Istnieje także możliwość uzyskania telefonicznej informacji na ten temat po podaniu numeru ewidencyjnego bezrobotnego.
Kurs księgowości wspomaganej komputerem realizowany jest w ramach projektu systemowego przygotowanego przez PUP w Częstochowie "Bądź aktywny zawodowo" współfinansowanego w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z budżetu państwa.
Na przełomie sierpnia i września częstochowski urząd pracy planuje jeszcze rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia prawa jazdy kategorii C, obsługi wózka widłowego, obsługi kasy fiskalnej, przedstawiciela handlowego oraz specjalisty agrobiznesu.
(az)

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zacieśnia kontakty z Republiką Czeską. Duży w tym udział konsula honorowego tego kraju w Częstochowie, Jarosława Krykwińskiego, który od początku powstania placówki dyplomatycznej pod Jasną Górą, zachęcał do współpracy z naszymi południowymi sąsiadami.
Konsul Krykwiński był honorowym patronem marcowych Targów Pracy, które Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowskie zorganizował wspólnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy -Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. To wówczas, po rozmowach dyrektora Andrzeja Perlińskiego i jego zastępcy Grażyny Klamek z przedstawicielami Ambasady Czeskiej w Warszawie, zrodził się pomysł ściślejszej współpracy częstochowskiego PUP-u z instytucjami rynku pracy z tego kraju.
Wspomniany pomysł nawiązania kontaktów mocno zdopingował do działania wszystkie strony. Doktor Irena Nimericka z Wydziału Konsularnego Ambasady Czeskiej w Pradze osobiście zajęła się rozmowami z czeskimi instytucjami rynku pracy. Ich efektem jest zaplanowane na październik spotkanie delegacji częstochowskiego PUP-u z dyrekcją Urzędu Pracy w Jeseniku w kraju ołomunieckim.
- Aktualnie dogrywamy ostatnie sprawy organizacyjne z naszymi czeskimi partnerami. Mamy nadzieję, że będzie to początek naszych stałych kontaktów, które pozwolą nam pokonywać problemy z jakimi na co dzień się stykamy. I mam tu na myśli obie strony - podkreśla dyrektor PUP-u, Andrzej Perliński.

Aktualne i najbliższe rekrutacje na szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy przygotowywane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie:
Kurs kierowcy wózka jezdniowego - dla 17 osób bezrobotnych - nabór w terminie: 28.07. - 30.07.2010 r. - plan. rozpoczęcie kursu w II połowie sierpnia
Kurs obsług i programu AutoCAD i programu Norma Pro - dla 7 osób bezrobotnych - nabór w terminie: 16.08. - 18.08.2010 r. - plan. rozpoczęcie kursu w I połowie września
Kurs języka angielskiego metoda SITA - kurs dla 10 osób bezrobotnych - nabór w terminie: 04.08. - 06.08.2010 r. - plan. rozpoczęcie kursu w II połowie sierpnia
Kurs obsługi urządzeń elektroenergetycznych SEP - kurs dla 11 osób bezrobotnych - nabór w terminie: 09.08. - 11.08.2010 r. - plan. rozpoczęcie kursu w I połowie września

Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników Działu Pośrednictwa Pracy, Marketingu i Poradnictwa Zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Przy naborze osób na szkolenie grupowe preferowane są osoby, które:
- spełniają wymagania zawarte w planie szkoleń odnośnie poziomu wykształcenia,
- w okresie ostatnich 3 lat nie korzystały ze szkoleń organizowanych przez tutejszy urząd,
- w ramach Indywidualnego Planu Działania wyraziły chęć udziału w szkoleniach,
- są w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r (art. 49),
- uprawdopodobnią możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkolenia,
- są zarejestrowane w tutejszym urzędzie powyżej trzech miesięcy.

Andrzej Zaguła

Oferty turystyczne 2013/2014:

Import Chiny, targi gospodarcze w Chinach

pozycjonowanie stron internetowych

Darmowe ebooki

Częstochowa

Mapa Częstochowy
Rozkład MPK
Rozkład PKP
Rozkład PKS
Rozkłady jazdy
Częstochowa City
Turystyka
Hotele i noclegi
SPA hotele
Jasna Góra
Ogłoszenia biznesowe
kursy Częstochowa
kursy Częstochowa
Agroturystyka Jura
Sport
Biura podróży
Usługi kurierskie
Biura tłumaczeń
Media, prasa, radio
Policja
Sądy, adwokaci
Stara Częstochowa fotografie
Schroniska młodz.
Kultura
Częstochowa
Wędkarstwo
Wypożyczalnie samochodów
Spółdzielnie mieszkaniowe

panele fotowoltaiczne

przedszkole Częstochowa

ogłoszenie biznesowe

metalizacja próżniowa : domy weselne

Częstochowa MPK, praca, hotele

Częstochowa | Polityka prywatności | Mapa strony | Kontakt
Copyright © MIG hosting 2002-2014